Pengambilan (Admission)

 

1. Bagaimana saya ingin memohon melanjutkan pengajian ke UiTM?

(How do I apply for further studies to UiTM?)

 

Permohonan boleh dibuat melalui laman web UPU bagi kemasukan bulan Mei/Jun (Program Diploma dan setaraf) dan September (Program Sarjana Muda dan setaraf). Applications can be made via the UPU’s website: http://upu.moe.gov.my/web/ for admission in May/June (Diploma and equivalent) and September (Bachelor and equivalent).

 

Manakala kemasukan bagi bulan November (Program Diploma dan setaraf) dan Mac (Program Sarjana Muda dan setaraf) adalah melalui laman web.Whereas the entry for November (Diploma and equivalent) and Mac (Bachelor and equivalent) is to be made via the website: http://online.uitm.edu.my/

 

2. Adakah saya boleh menukar program atau kampus pengajian yang ditawarkan?

(Can I change the program or campus programs offered?)

 

Tidak boleh. Surat tawaran yang dikeluarkan adalah MUKTAMAD tertakluk pada Peraturan Akademik UiTM. No. Offer letter issued is FINAL subject to the UiTM Academic Regulations.

 


3. 
Bolehkah saya mendaftar tanpa membayar yuran pengajian?

(Can I register without paying tuition fees?)

 

Boleh. Walaubagaimanapun, pembayaran yuran pengajian perlu dijelaskan sebelum tarikh akhir yang ditetapkan pada kalendar akademik. Yes. Nevertheless, the payment for tuition fees must be settled before the deadline specified in the Academic Calendar.

 

4. Adakah saya diberikan kemudahan kolej?

(Will I be given a college?)

 

Rujuk surat tawaran. Kemudahan kolej akan diberikan berdasarkan kelayakan asas menduduki kolej. Maklumat lanjut hubungi Unit Kemudahan Kolej UiTM. Refer to the letter of offer. College facilities will be provided based on the eligibility criteria set. Further information please contact Unit Kemudahan Kolej UiTM.

 


5. 
Bolehkah saya mendaftar selain dari tarikh yang ditetapkan?

(Can I register other than the date fixed?)

 

Tidak boleh. Sekiranya terdapat hal kecemasan, sila hubungi Pejabat Hal Ehwal Akademik kampus ditawarkan. No.In the event of an emergency, please call the Office of Academic Affairs at the campus offered.

 

 

6. Adakah saya boleh menarik diri daripada UiTM?

(Can I withdraw from UiTM?)

 

Pelajar dibenarkan untuk menarik diri daripada UiTM dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Students are allowed to withdraw from UiTM but are required to follow the established procedures.

 

Pendaftaran Kursus Pelajar (Student Course Registration)

 

1. Bagaimana untuk mendaftar kursus?

(How to register for courses?)

 

Pelajar perlu mendaftar sendiri kursus melalui laman web dalam tempoh yang ditetapkan. Students must register themselves through the course website within the prescribed period: http://istudent.uitm.edu.my/nsp/home/main.asp

 

 

2. Bolehkah saya menambah atau menggugurkan kursus yang telah didaftarkan?

(Can I add or drop of registered courses?)

 

Pelajar boleh menambah atau menggugurkan kursus menerusi i-Student Portal dalam tempoh yang telah ditetapkan. Rujuk Peraturan Akademik UiTM. Students may add or drop courses through the i-Student Portal within the stipulated time. Refer Academic Regulations UiTM.

 

3. Bolehkah saya menukar kumpulan kursus?

(Can I change my course group?)


Pelajar boleh menukar kumpulan yang dikehendaki dalam tempoh yang ditetapkan. Students may change their group within the prescribed period.

 

4. Bolehkah saya mendaftar kursus bahagian hadapan pada semester ini?

(Can I register next semester courses in this semester?)

 

Pelajar boleh mendaftar kursus bahagian hadapan pada semester ini sekiranya mendapat kebenaran Fakulti/Pusat Akademik. Rujuk Peraturan Akademik UiTM. Students can register next semester courses if got permission from Faculty / Academic Center. Refer Academic Regulations UiTM.

 

 

5. Bolehkah saya menukar kursus elektif?

(Can I change the elective courses?)

 

Pelajar boleh menukar kursus elektif dengan kebenaran Fakulti/Pusat Akademik. Students can change their elective courses prior to approval of the Faculty / Academic Center.

 

 

6. Berapakah jumlah jam kredit minimum untuk pendaftaran kursus?

(What is the minimum number of credit hours for course registration?)

 

Pelajar diminta untuk mengikut pelan pengajian yang telah disediakan. Rujuk Peraturan Akademik UiTM untuk maklumat lanjut. Students are required to follow study plan that has been provided. Refer UiTM Academic Regulations for more information.

 

 

7. Perlukah saya membuat validasi kursus?

(Do I need to validate the courses registered earlier?)

 

Pelajar digalakkan untuk membuat validasi kursus bagi memastikan semua kursus yang telah didaftarkan adalah betul. Sekiranya terdapat kesilapan pada Penyata Kelayakan Menduduki Peperiksaan, pelajar akan bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya validasi tidak dilakukan. Students are strongly encouraged to validate the courses registered to ensure that the registration courses is correct. If there are errors in the Penyata Kelayakan Menduduki Peperiksaan, students will be fully responsible if in the first place validation is not performed.

 

8. Berapakah tempoh masa yang diberi untuk melengkapkan pendaftaran kursus termasuk tambah dan gugur kursus?

(What is the time period given to complete the course registration including ‘add’ and ‘drop’ activities?)

 

Rujuk Kalendar Akademik UiTM. Refer to Kalendar Akademik UiTM.

 

9. Saya adalah pelajar semester akhir tetapi masih mempunyai kursus semester lalu yang masih belum lulus. Bolehkah saya mengambil semua kursus yang tinggal bagi menamatkan pengajian?

(I am a final semester student with previous semester courses yet to pass. Can I take all the remaining courses in order to graduate?)

 

Permohonan boleh dibuat kepada Fakulti/Kampus untuk dipertimbangkan. Rujuk Peraturan Akademik UiTM. Application may be made directly to the respective Faculty / Campus for consideration. Refer to Academic Regulations UiTM.

 

 

10. Bolehkah saya memohon pengecualian kredit (PC) bagi kursus yang saya telah ambil semasa program diploma?

(Can I apply for exemption credit (PC) for courses I have taken during the diploma?)

 

Pelajar boleh memohon kepada Fakulti/Kampus dengan melengkapkan Borang Permohonan PC. Rujuk Peraturan Akademik UiTM Perkara 2.45. Students can apply to the Faculty/ Campus by completing the Borang Permohonan PC. Refer to the Academic Regulations of UiTM Article 2.45.

 

Bagi pelajar separuh masa/luar kampus, setiap pemohonan PC akan dikenakan bayaran proses sebanyak RM100. For part-time / off campus students, every PC application will be subject to a processing fee of RM100.

 

 

11. Apakah kursus Prasyarat?

(What are the course Prerequisites?)

 

Kursus Prasyarat ialah kursus yang ditentukan oleh Fakulti/Pusat Akademik yang perlu disempurnakan/lulus untuk membolehkan pelajar mengambil kursus diperingkat seterusnya.

Prerequisite courses are courses determined by the Faculty / Academic Center to be accomplished / pass before student enable to take next level courses.

 

 

12. Apakah kursus Ko-syarat?

(What is Co-Requisites courses?)

 

Kursus Ko-syarat ialah kursus yang ditentukan oleh Fakulti/pusat Akademik yang perlu diambil serentak dengan kursus yang lain dalam semester yang sama. Co-Requisites courses are courses determined by the faculty / academic center to be taken simultaneously with other courses in the same semester.

 

 

 

 

13. Adakah saya dibenarkan untuk memohon cuti belajar semasa dalam pengajian atas sebab yang tidak dapat dielakkan?

(Am I allowed to apply for study leave during the study for unavoidable reasons?)

 

Pelajar dibenarkan untuk memohon cuti belajar berdasarkan Peraturan Akademik UiTM. Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada Dekan/Rektor untuk pertimbangan. Students are allowed to apply for study leave in accordance with the UiTM Academic Regulations. All applications must be submitted to the Dean / Rector for considerations.

 

 

14. Bolehkah saya memohon untuk bertukar mod pengajian dari sepenuh masa ke separuh masa kerana telah mendapat pekerjaaan?

(Can I apply to switch modes from full-time studies to part-time because obtained employment?)

 

Pelajar dibenarkan untuk memohon bertukar mod pengajian dengan mematuhi Peraturan Akademik UiTM. Semua permohonan hendaklah dibuat melalui Fakulti/UiTM Negeri/Pusat Akademik. Students are allowed to apply to switch mode of study in compliance with the Academic Regulations UiTM. All applications must be made through the Faculty / UiTM State / Academic Center.

 

 

15. Bolehkah saya merayu untuk menyambung semula pengajian kerana telah gagal dalam peperiksaan?

(Can I appeal to resume studies because I failed the examination?)

 

Pelajar diberi peluang untuk memohon Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP), sekali sepanjang pengajian. Permohonan boleh dibuat melalui i-Student Portal. Rujuk Peraturan Akademik UiTM untuk maklumat lanjut. Students are given the opportunity to apply for Continuing Education Appeals (RMP), once during the study. Applications can be made via     i-Student Portal. Refer to UiTM Academic Regulations for more information.

 

16. Bolehkah saya tidak hadir kuliah?

(Can I not attend the lecture classes?)

 

Pelajar diwajibkan untuk menghadiri semua kuliah dan aktiviti akademik yang telah dijadualkan. Kegagalan mencapai minimum 80% kehadiran boleh menyebabkan pelajar diberikan status ZZ (Tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir atau markah penilaian bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir tidak diambil kira). Students are required to attend all lectures and academic activities scheduled. Failure to achieve minimum 80% attendance may cause the student be given status of ZZ (Not allowed to sit for the final examination or assessment scores for the course with no final exam is will not be taken into account).

 

 

17. Mengapa pelajar perlu mengambil Malaysian University English Test (MUET)?

(Why do students have to take Malaysian University English Test (MUET)?)

 

Pelajar perlu mengambil MUET kerana ia merupakan salah satu daripada syarat yang telah diluluskan oleh Senat UiTM untuk melanjutkan pengajian ke program Sarjana Muda UiTM dan penganugerahan program Sarjana Muda selaras dengan Pekeliling Akademik UiTM Bilangan 3 Tahun 2014. Students must take MUET because it is one of the requirements which have been approved by the Senate UiTM for continue their studies and the award of UiTM Bachelor program in line with UiTM Academic Circular No. 3 of 2014.

 

18. Bagaimana untuk mendapatkan maklumat tentang tarikh pendaftaran, peperiksaan, cuti semester dan lain-lain?

(How to get the information relating to date of registration, examination, semester breaks and others?)

 

Pelajar boleh mendapatkan maklumat tersebut daripada Kalendar Akademik yang disediakan di i-Student Portal. Students can obtain the information from the Academic Calendar made available at i-Student Portal.

 

19. Apakah fungsi Penasihat Akademik?

(What Academic Advisor function?)

 

Penasihat Akademik bertanggungjawab membimbing dan memantau perjalanan akademik pelajar di bawah seliaan masing-masing untuk membantu mereka menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan, memperoleh tahap pencapaian akademik yang bersesuaian dengan keupayaan mereka. Academic Advisors are responsible to guide and monitor student's academic journey under their supervision as well as to help them complete their studies within the stipulated period, to obtain certain level of academic achievement in accordance with the abilities which fulfills all the potential.

 

Pelajar boleh merujuk i-Student Portal untuk mengetahui Penasihat Akademik masing-masing. Students can refer to the i-Student Portal in order to know their Academic Advisor.

 

 

20. Dimana boleh saya rujuk Jadual Waktu Kuliah?

(Where can I see Class Timetables?)

 

Jadual waktu kuliah boleh dirujuk di pautan ICRESS berikutClass timetable can be checked at the following link ICRESS: http://icress.uitm.edu.my/

 

 

21. Bilakah Jadual Peperiksaan Akhir Dikeluarkan?

(When will the Final Examination Schedule released?)

 

Deraf Pertama Jadual Peperiksaan Akhir diberikan kepada Fakulti/Pusat Akademik/UiTM Negeri tidak lewat 5 minggu sebelum peperiksaan bermulaTheFirst Draft of the Final Exam Schedule is given to the Faculty / Academic Center / UiTM Negeri no later than five (5) weeks before the exam begins.

 

Jadual muktamad Peperiksaan Akhir akan dipamerkan kepada pelajar tidak lewat dari tiga (3) minggu sebelum tarikh peperiksaan bermula di i-Student Portal. The Final Exam Schedule will be displayed to students via i-Student Portal no later than three (3) weeks before the examination begins.

 

22. Dimanakah boleh saya perolehi sinopsis/butiran kursus bagi tujuan pengecualian kredit?

(Where can I get course synopsis/description for the purpose of credit transfer?)


Sinopsis kursus boleh diperolehi dari Unit Hal Ehwal Kurikulum. Lengkapkan borang dan emel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sila ke pautan berikut untuk memuat turun Borang Pengecualian Kredit. (Course synopsis can be obtained from Curriculum Affairs Unit. Kindly complete the related  form and email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. To download the form (Borang Pengecualian Kredit) please go to the following link ): http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&view=category&id=59:forms&Itemid=93&layout=default

 

23. Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat berkaitan kelulusan program?

(Where can I get information about programme approval?)


Rujuk pejabat Dekan/Rektor masing-masing. (Refer to Dean/Rectors  office  for information)

PTPTN

 


1. 
Apakah itu Wang Pendahuluan Pembiayaan (WPP)?

(What is a Cash Advance Loan (WPP)?)

 

WPP ialah bantuan kewangan kepada pelajar kurang berkemampuan yang pertama kali ditawarkan ke IPT. WPP is financial assistance to underprivileged students who offered to IPT for the first time.

 


2. 
Bagaimana saya hendak memohon pinjaman PTPTN?

(How do I apply PTPTN loan?)


Permohonan pinjaman PTPTN adalah secara atas talian, sila layari laman web PTPTN. PTPTN loan application is on-line, please visit 
www.ptptn.gov.my

3. Rakan-rakan saya mendapat bayaran PTPTN bagi semester berikutnya, tetapi saya tidak dapat, kenapa?

(My friend received PTPTN payment for the next semester, but not me, why?)

 

Pinjaman PTPTN pelajar akan ditahan sekiranya keputusan peperiksaan bagi peperiksaan akhir terkini di bawah GPA 2.00, digantung pengajian dan pengemaskinian maklumat atau pengesahan data peperiksaan akhir dibuat selepas pengumuman keputusan rasmi.

Student PTPTN loan will be withheld if the GPA results fell below 2.00 for last final exam, getting suspension study status and updating of information or data verification were made after the announcement of final official results.

1. Apakah langkah yang terlibat untuk membuat semakan dan mendapat kelulusan pengunaan JSU/JSUB/JSP/JSUP?

(What are the steps involved for the review and endorsement of the JSU/JSUB/JSP/JSUP?)


Klik pautan dibawah (Please click on the link below for further details.)

http://hea.uitm.edu.my/v1/images/stories/aqa/assessment/carta%20alir.pdf

 

2. Di mana saya boleh mengetahui dengan lebih lanjut tentang Polisi Penilaian UiTM?

(Where can I understand more about UiTM’s Assessment Policy?)

 


Polisi tersebut boleh di akses melalui link berikut (The policy can be accessed through the following link):

http://hea.uitm.edu.my/v1/images/stories/downloads/academic_regulations/POLISIpenilaianpelajaruitm2014UPLOAD.pdf

 

 

3. Apakah dokumen yang boleh dirujuk bagi mendapatkan maklumat bagi asas kualiti penilaian di UiTM?

(What document(s) can I refer to in ensuring the general quality of assessment in UiTM?)

 


Klik link berikut (Please click on the link):

http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_flippingbook&view=category&id=2%3Akesetaraan-kualiti-penilaian-pelajar-uitm&Itemid=141

 

 

 

4. Apakah pendirian UiTM berkaitan ketidakpatuhan akademik seperti Plagiat?

(What is UiTM’s stand on academic dishonesty such as Plagiarism?)


UiTM telah mewujudkan dasar plagiat berkuatkuasa sejak September 2012. Maklumat lanjut di pautan berikut (UiTM has a Plagiarism Policy which takes effect in September 2012. Details are available at the following link):

http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_flippingbook&view=category&id=4%3Aplagiarism&Itemid=141

 

 

 

5. Di mana saya boleh mengetahui lebih lanjut berkaitan pembinaan item ujian jenis terbuka dan tertutup?

(Where can I learn more about test item construction for open and close ended types?)

 


Pautan tersedia seperti berikut (Slides are available at the following link):

http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=comcontent&view=article&id=190&Itemid=173

 

 

 

6. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang OBE-SCL?

(I want to know more about OBE-SCL?)

 

Dapatkan maklumat lanjut berkaitan konsep, rangka dan kaedah pelaksanaan di pautan berikut (Go to the link below to get more information on its concept, framework and implementation): http://obescl.uitm.edu.my/index.php/obe-scl-module

 

 

 

 

 

 

7. Apakah dokumen rujukan UiTM yang berkaitan dengan penilaian?

(What document does UiTM refer to for matters pertaining to assessment?)


UiTM berpandukan kepada Perkara 3 MQA iaitu Penilaian bagi semua perkara penilaian di peringkat pengajian tinggi. (UiTM adheres closely to MQA Area 3: Assessment for all assessment matters at tertiary level.) http://www.cybermed.edu.my/quamec/download/COPPA%202nd%20Edition%20Dec%202008.pdf (page 18-20)

 

8. Dimanakah boleh saya dapatkan maklumat berkenaan tanggungjawab dan terma rujukan untuk Pensyarah Sumber (RP)?

(Where can I get the information on the role and Term of Reference (TOR) for Resource Person (RP)?)


Rujuk Garis Panduan Kesetaraan Kualiti Penilaian Pelajar UiTM, Seksyen 9.3.2, muka surat 50 atau ebook(Refer to Garis Panduan Kesetaraan Kualiti Penilaian Pelajar UiTM, Section 9.3.2, page 50 or ebook http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_flippingbook&view=categories&Itemid=141

 

9. Apakah prosedur atau garis panduan yang berkaitan dengan pengurusan program akademik secara efektif?

(What are the procedures or guidelines to manage academic program efficiently?)


Rujuk Prosedur Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum. (Refer to Prosedur Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum) http://hea.uitm.edu.my/v1/images/stories/aqa/CurriculumReviewGuidelines/Flowchart/PROSEDUR%20MENGURUS%20PELAKSANAAN%20KURIKULUM%20AKADEMIK%20DI%20UITM.pdf

 

10. Dimana saya boleh dapatkan Entrance-Exit Schedule?

(Where can I get the Entrance-Exit Schedule?)


Boleh didapati di link dibawah. (Can be seen at the following websitehttp://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=150

 

11. Dimana saya boleh dapatkan maklumat semakan kurikulum?

(Where can I get information on Curriculum Review?)


Maklumat lanjut tersedia di laman web berikut. (Available at the following websitehttp://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=148

 

12. Apakah pengiraan bagi Student Learning Time (SLT)?

(What is the calculation for Student Learning Time (SLT))?


Rujuk kepada SLT Calculator and Handout dari MQA di laman web berikut. (Please refer to SLT Calculator and Handout from MQA in the following website:http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=148

 

13. Bagaimana untuk mengira peratus perubahan semakan kurikulum?. Apakah tindakan lanjut oleh fakulti/kampus/pusat akademik sekiranya perubahan semakan kurikulum melebihi daripada 30% ?

(How to calculate the percent changes in curriculum review?) What is the appropriate action to be taken by faculty/campus/academic center if the curriculum review involves more than 30%?)


Rujuk Analisa Peratus Perubahan Semakan Kurikulum. (Refer to Analisa Peratus Perubahan Semakan Kurikulum):

http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=148

Bagi semakan kurikulum melebihi daripada 30%, Fakulti/UiTM Negeri/Pusat Akademik perlu menghantar dokumen kurikulum kepada MQA melalui Unit Hal Ehwal Kurikulum, setelah memperolehi kelulusan Majlis Kurikulum Universiti (MKU). (For curriculum review more than 30%, faculty/state campus/academic center need to send the curriculum document to MQA through Curriculum Affairs Unit after being approved by University Curriculum Council (MKU).

Polisi MQA yang berkaitan dengan perubahan kurikulum dan templat boleh diperolehi daripada pautan berikut. (MQA Policy regarding the changes in curriculum and template can be obtained from this link)

http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=148

 

14. Dimanakah boleh saya perolehi templat pembentangan Semakan Kurikulum?

(Where can I get the presentation template for Curriculum Review?)


Rujuk laman web berikut bagi mendapatkan templat pembentangan dan garis panduan tambahan bagi semakan kurikulum. (Refer to the following website for the presentation template and Additional Guidelines for curriculum review:)

http://hea.uitm.edu.my/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=148

 

15. Dimanakah boleh saya perolehi templat Closing the Loop-Continuous Quality Improvement (CDL-CQI)?

(Where can I get Closing the Loop-Continuous Quality Improvement (CDL-CQI) template?)


Rujuk laman web berikut untuk mendapatkan templat dan garis panduan. (Refer to the following website for the template and guideline)

http://obescl.uitm.edu.my/index.php/obe-scl-module/assesment

 

16. Dimanakah boleh saya perolehi templat PLO Attainment?

(Where can I get the PLO Attainment template?)


Rujuk laman web berikut untuk mendapatkan templat dan garis panduan. (Refer to the following website for the template and guideline)

http://obescl.uitm.edu.my/index.php/obe-scl-module/assesment

Templat PLO Attainment ini perlu dilengkapkan selepas kumpulan pertama pelajar bergraduat dan perlu dibentangkan pada mesyuarat Jawatankuasa OBE yang diadakan sekali setiap tahun. (PLO Attainment template is to be completed after one cohort of a programme graduated. The report of PLO Attainment needs to be presented during the OBE Committee Meeting which will be held once a year.)

 

17. Berapakah bilangan modul berkaitan Outcome-Based Education-Student Centered Learning (OBE-SCL)?

(How many modules are Outcome-Based Education-Student Centered Learning (OBE-SCL)?)

 

Terdapat 7 modul Outcome-Based Education-Student Centered Learning (OBE-SCL) telah dibangunkan oleh Unit Hal Ehwal Kurikulum yang boleh didapati di pautan berikut.

(There are seven modules on Outcome-Based Education-Student Centered Learning (OBE-SCL) developed by Curriculum Affairs Unit. All the modules can be downloaded from the following website) http://obescl.uitm.edu.my/index.php/obe-scl-module

 

18. Bagaimanakah untuk memohon kelulusan program baharu?

(How do we apply for permission to offer a new programme?)


Rujuk carta alir proses permohonan kelulusan program baharu. (Please refer to process flow chart at) http://hea.uitm.edu.my/v1/curriculum/newprogrammes/processflow

 

19. Apakah terdapat templat untuk menyediakan dokumen program baharu?

(Is there any template available for preparation of a new programme documents?)

 


Sila rujuk laman web ini: (Please refer this web:)

http://hea.uitm.edu.my/v1/curriculum/newprogramme/templates

 

20. Dimanakah saya boleh dapatkan maklumat tentang Bahagian A dokumen MQA-01?

(Where can I get information on Part A of MQA-01 document?)

 


Maklumat untuk Bahagian A dokumen MQA-01 boleh diambil dari laman web ini. (This information can be retrieved from this web site):

http://hea.uitm.edu.my/v1/curriculum/newprogramme/documents

 

 

 

21. Adakah terdapat templat untuk membuat kajian pasaran?

(Is there any template for market survey available?)

 


Templat untuk membuat kajian pasaran boleh dirujuk dalam buku Garis panduan Penulisan

Program Akademik.(Template for market survey can be referred to in this book Garis panduan Penulisan Program Akademik which can be downloaded from)

http://hea.uitm.edu.my/v1/curriculum/newprogramme/templates